Bersama lemindo abadi pabrik lem
PT. BERSAMA LEMINDO ABADI